test

Adapzon Oy – Yleiset toimitusehdot

Päivitetty 18.12.2023

1. Soveltamisala ja muut sopimusehdot

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Adapzon Oy:n (myöhemmin Adapzon Oy, Palveluntarjoaja tai Myyjä) toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin sekä kaikissa Adapzon Oy:n ja Asiakkaan välisissä kaupoissa, ellei kirjallisesti toisin sovita. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa juridista henkilöä (Yritys, Yhteisö) tai muuta Asiakasta, joka hankkii Adapzon Oy:n toimittamia tuotteita tai palveluita omaan käyttöönsä tai edelleen myytäväksi.

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 18.12.2023 alkaen, ja ne korvaavat aiemmat Adapzon Oy:n sopimusehdot. Adapzon Oy pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja tarvittaessa.

2. Sopimuksen syntyminen

Palveluiden tai tuotteiden sisältö, hinnat sekä muut palvelu-/ tuotekohtaiset ehdot määritellään Adapzon Oy:n lähettämässä tarjouksessa tai www-palvelussa. Tarjous on voimassa siinä merkityn ajan. Tarjous voidaan antaa Asiakkaalle sähköpostitse, web-palvelun välityksellä, kirjallisesti tai suullisesti.

Molempia puolia sitova sopimus Asiakkaan ja Adapzon Oy:n välille syntyy Asiakkaan tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa olevin Adapzon Oy:n sopimusehdoin.

Adapzon Oy pidättää oikeuden purkaa sopimuksen tai olla toimittamatta tilattuja tuotteita, mikäli Asiakas rikkoo voimassa olevia sopimusehtoja, Asiakkaalla on erääntyneitä laskuja tai Asiakkaan tilaaman tuotteen painoaineisto rikkoo lakia.

Adapzon Oy:llä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot.

3. Tuotteiden ja palvelujen tiedot ja hinnat

Hinnat perustuvat Adapzon Oy:n ilmoittamiin hintoihin, jotka ovat arvonlisäverottomia. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintoihin. Adapzon Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin Asiakkaasta johtuvista mahdollisista muutostöistä.

Verkkosivustolla olevat tuotekuvat, niihin liittyvät varusteet sekä tekstit antavat oikean mielikuvan tuotteen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa. Toimitettavat tuotteet ja niiden lisävarusteet voivat olla kuitenkin vastaavia, ja ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia.

Pidätämme oikeuden tuotteiden ja palvelujen hintamuutoksille sekä pidätämme lisäksi oikeuden toimittaa tilauksen yhteydessä vastaavia tuotteita, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseensa.

4. Toimitusehdot, toimitusaika ja viivästykset

Tavoitteellinen toimitusaika ilmoitetaan tarjouksessa tai Ostaja ja Myyjä sopivat siitä erikseen.

Toimitusehto on vapaasti Myyjän varastossa Suomessa, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vapaasti varastossa ehdon mukaisesti Ostaja vastaa tavaran kuljetuksesta ja riskeistä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei ostaja ole kirjallisesti reklamoinut lähetystä viiden (5) päivän kuluessa toimituksesta.

Toimituskulut myyjä veloittaa erikseen jokaisesta lähetyksestä voimassa olevan toimituskuluhinnaston tai todellisen toteuman mukaisesti. Adapzon Oy ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien aiheuttamista viivästyksistä toimituksissa.

Toimituskulut sisältävät tuotteiden toimituskulut Myyjän varastosta Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, pakkaus- ja käsittelykulut sekä mahdolliset kiiretoimitus -erät.

Myyjä toimittaa tavarat sovittuna ajankohtana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, tavarat toimitetaan heti kun tavara on toimitettavissa. Mikäli toimitus viivästyy sovitusta ajasta, myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ja ilmoittamaan samalla uuden toimituspäivän.


Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, on myyjällä oikeus pidättäytyä tuotteiden toimituksesta, kunnes erääntyneet laskut on hoidettu. Tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai ilmoitettu noudettavaksi sovitusta osoitteesta.

Mahdolliset muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan on esitettävä Asiakkaan toimesta Adapzon Oy:lle kirjallisesti. Adapzon Oy ilmoittaa Asiakkaalle muutoksista johtuvista hinnan – tai toimitusaikamuutoksista erikseen.

Myyjän ja Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä toisilleen mahdollisista viivästyksistä liittyen tuotteen tai palvelun toimittamiseen.

5. Maksuehdot

Tuotteiden hinnat ovat myyjän voimassa olevien hinnastojen mukaiset, ellei kirjallisesti muuta ole sovittu. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Laskutus tapahtuu heti toimituksen jälkeen. Luottoasiakkailla maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Huomautusaika laskussa on seitsemän (7) päivää.

Ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Myyjän soveltama viivästyskorko on 11 % viivästyneelle suoritukselle. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla, johon lisätään maksumuistutuksista aiheutuneet kulut.

6. Tarkastusvelvollisuus ja reklamaatiot

Asiakkaan on tarkistettava toimitus vastaanottaessa ja reklamoitava mahdollisista virheistä kirjallisesti seitsemän arkipäivän (7) kuluessa toimituksesta.

7. Virhevastuu

Mikäli toimitetussa tuotteessa tai palvelussa havaitaan virhe, on Asiakkaalla oikeus vaatia hinnanalennusta tai mikäli virhe on huomattava, purkaa sopimus. Adapzon Oy on vastuussa ainoastaan toimittamistaan tuotteista ja palveluista, eikä täten ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

8. Takuu

Adapzon Oy:n myymillä tuotteilla on valmistajan antama takuu. Takuu ei kata normaalia kulumista tai Asiakkaan aiheuttamaa virhettä tai häiriötä tuotteessa.

Painetuille tuotteille ei myönnetä takuuta, Adapzon Oy on vastuussa ainoastaan mahdollisista tuotannollisista valmistusvirheistä.

9. Omistusoikeus ja palautukset

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myös mahdolliset viivästys – ja perintäkulut tulee olla suoritettuna. Palautuksista on aina sovittava Myyjän kanssa etukäteen kirjallisesti.

10. Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, ulkopuolisen aiheuttamaa vahinkoa, liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, tai muuta kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä.

Myyjän alihankkijasta, toimittajasta tai muusta kolmannesta osapuolesta johtuva tuotteen / palvelun toimituksen estyminen edellä kuvatuissa tilanteissa tulkitaan olevan Myyjälle ylivoimainen este.

Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viipymättä. Jos ylivoimainen este viivyttää tuotteen / palvelun toimittamista yli kolmen (3) kuukauden ajaksi, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sen estyneeltä osalta ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

11. Muut ehdot

Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos osapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottelemalla, kumpikin osapuoli voi viedä riitaisuuden ratkaistavaksi Helsingin Käräjäoikeuteen

12. Referenssioikeus

Ellei toisin sovita, Adapzon Oy:llä on oikeus käyttää Asiakasta, Asiakkaan tilaamaa tuotetta tai palvelua asiakasreferenssinä.